BUURTINFORMATIENETWERK

Een BUURTINFORMATIENETWERK. (BIN) moet de veiligheid en de leefkwaliteit van een buurt verhogen.

Het is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners en politie die elkaar op de hoogte houden van verdachte situaties in de buurt. Deze verdachte situaties kunnen, onder meer gaan over inbraak of poging tot- in woning of appartement, of wagen -  diefstal of poging tot- van een voertuig, brandgevaar en drugslabo.  Het alerte lid van een BIN zal een verdachte situatie onmiddellijk melden bij de politie via het oproepnummer 112.  BIN's melden via hun ledenkanaal eveneens zorgwekkende verdwijningen (afkomstig van ChildFocus of van de Politie). De uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel. Als burger kan je meewerken aan het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in uw buurt, wijk of straat.

Ontstaan van het BIN

In 1994 werd de West-Vlaamse grensstreek regelmatig geteisterd door de Franse "Kappa" bendes. Winkels en huizen werden systematisch geplunderd. Op vraag van de inwoners werd er een werkgroep gevormd door de Rijkswacht van Ieper, om een samenwerking uit te werken tussen de politiediensten en de burgers. In het begin van 1995 werd het BIN in België. opgestart, na een bezoek in 1994 aan het Britse Maidstone Neighbourhoodwatch door Majoor D. Demey, Districtscommandant van de Belgische Rijkswacht en Stefaan Vannieuwenhuyse, plaatselijk vertegenwoordiger. De verbindingsofficier van de Maidstone Police, PC Mick Wright, heeft zijn Belgische college's geleid tot het verwezenlijken van een Neighbourhoodwatch schema, aangepast aan de Belgische vereisten. Onder het voorzitterschap van Bertrand Pouselle werd het BIN geïntroduceerd in ongeveer 50 dorpen en steden in de Belgische provincies West- en Oost-Vlaanderen.


Wil u een BIN oprichten in uw buurt ?  Dat kan !

Een BIN oprichten verloopt volgens een aantal vaste stappen met vaste partners. Het BIN Kenniscentrum en de Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de Federale Overheid stellen een starterspakket voor om de oprichting van een BIN in een stappenplan te begeleiden. Het opstarten van een BIN dient te gebeuren conform de regels in de omzendbrief van de FOD BiZa, Algemene Directie Veiligheid en Preventie. 

In de onderstaande documenten kan alle informatie geraadpleegd worden voor het opstarten van een BuurtInformatieNetwerk. Neem contact op met het KennisCentrum BIN-PLP indien u hulp of meer informatie wenst bij de opstart van uw BIN.

Communicatie met FOD Binnenlandse zaken omtrent buurtinformatienetwerken dient te gebeuren via dit mailadres: binplp@ibz.fgov.be (verzenden van nieuw charterdocument, stickers aanvragen, stopzetten van een BIN...)

Bent u Coördinator van een BIN en wil u de faciliteiten van het BIN-ECO platform gebruiken ?

Registreer dan uw BIN hier


DOCUMENTEN STARTERPAKKET

1. STAPPENPLAN voor oprichting van een BIN

2. PROFIEL ACTOREN - welke profielen vorm een BIN

3. MODELBRIEF - om de oprichting kenbaar te maken in de buurt

4. FLYER BIN - Inlichtingenbrochure BIN (versie 30/10/2)

5. MODEL AANSLUITING- model aansluitingsformulier BIN

6. HUISHOUDELIJK REGLEMENT - bepalingen reglement BIN

7. GDPR RICHTLIJNEN - Officiële richtlijnen inzake de GDPR reglementen

8. CHARTER BIN - Richtlijnen voor het opstellen van het charter. (verzenden naar binplp@ibz.fgov.be)

9. DOCUMENT CHARTER - In te vullen door een nieuw BIN

10. EVALUATIE BIN - Welke evaluatiepunten zijn belangrijk

11. VRIJWILLIGERSVERZEKERING - Elke vrijwilliger van een BIN kan zich verzekeren

12. Handleiding voor Coördinatoren BE-Alert - BIN Module - op aanvraag via contact