BEPALINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Het huishoudelijk reglement moet minimaal volgende bepalingen omvatten :
1. Wat is een BIN :
Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband in een bepaald geografisch gebied tussen
burgers, politie en bestuurlijke overheden met de bedoeling om informatie uit wisselen volgens
een vooraf uitgewerkt communicatieplan. Het is een initiatief waarbij burgers, handelaars,
bedrijven, beroepsgroepen of lokale organisaties betrokken worden bij de veiligheid binnen hun
eigen woon- en/of werkomgeving. Het BIN steunt op drie pijlers : participatie – communicatie –
preventie.
2. Wat is een BIN niet :
Een BIN is geen organisatie die patrouilles, interventies of andere politietaken op zich neemt. Een
BIN dient geen partijpolitieke doelstellingen. Leden van een BIN hebben ook geen voorrechten in
hun contacten met de politiediensten.
3. Doelstellingen van een BIN :
➢ Het verhogen van het veiligheidsgevoel;
➢ Het versterken van de sociale samenhang;
➢ Het bewustzijn van het belang van preventie verhogen;
➢ Het voorkomen van criminaliteit en, in het kader van een integrale benadering van
veiligheid, het doorgeven van informatie over preventie in de meest ruime betekenis van
het woord;
➢ Een samenwerking tussen burger en politie bewerkstelligen op het vlak van informatieuitwisseling.
4. Rol van de BIN-leden :
De BIN-leden zijn vrijwilligers die zich op een positieve manier inzetten voor de veiligheid binnen
de eigen woon- en/of werkomgeving. Het BIN-lid handelt steeds conform de taalwetgeving, de
wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities worden verboden, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming(G.D.P.R.) en de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007. BIN-leden staan in
voor een alerte waakzaamheid ten opzichte van hun woon-, werk- en leefomgeving. Bij opmerken
van een verdachte situatie of gedraging, contacteert hij/zij onmiddellijk en rechtstreeks de politie.
Lidmaatschap van een BIN brengt geen extra of bijzondere rechten met zich mee. Tegen BIN-leden
die zich niet houden aan de voormelde bepalingen zijn de maatregelen van kracht zoals
opgenomen in de Ministeriële Omzendbrief van 28 februari 2019.
5. Rol van de coördinator :
De coördinator van het BIN is de persoon die instaat voor de organisatie en de opvolging van de
dagelijkse werking. Hij wordt hierin bijgestaan door een bestuur/stuurgroep(facultatief). De
coördinator wordt aangeduid door de BIN-leden. De coördinator staat in voor het beheer van de
ledenlijst en is binnen het BIN het aanspreekpunt voor de politie en de (lokale) overheid. De
coördinator handelt steeds conform de taalwetgeving, de wet op de private milities van 29 juli
1934, de Algemene Verordening Gegevensbescherming(G.D.P.R.) en de antidiscriminatiewet van
2
PARTICIPATIE – COMMUNICATIE – PREVENTIE
10 mei 2007. De coördinator sensibiliseert de BIN-leden om veiligheidsproblemen en klachten en
aangiftes van specifieke feiten steeds onmiddellijk en rechtstreeks door te geven aan de politie.
De coördinator is tevens het doorgeefluik voor de niet-dringende of koude berichtgeving, zoals
feedback- en preventieberichten. Hij maakt zich kenbaar aan de nieuwe
bewoners/zelfstandigen/bedrijven binnen de BIN-omgeving, informeert deze over het bestaan van
het BIN. De coördinator organiseert (bij voorkeur) jaarlijks een algemene ledenvergadering en
neemt deel aan de (bij voorkeur) jaarlijkse evaluatievergadering in samenspraak met de BINgemandateerde. Tegen coördinatoren die zich niet houden aan de voormelde bepalingen zijn de
maatregelen van kracht zoals opgenomen in de Ministeriële Omzendbrief.
6. Rol van de gemandateerde :
De gemandateerde is een politiebeambte, aangeduid door de korpschef, en is binnen de
politiezone het aanspreekpunt voor het BIN en volgt samen met de coördinator de BIN-werking
op. Buiten de reeds vermelde wetgevingen waaraan BIN-leden en BIN-coördinatoren zich moeten
houden, heeft de gemandateerde de plicht om het beroepsgeheim en de strafwet te respecteren
bij de input en feedback naar het BIN toe. Hij zorgt samen met de coördinator voor de (bij
voorkeur) jaarlijkse evaluatie, organiseert mee de informatieverwerking en -verspreiding voor het
BIN en speelt in op het verspreiden van preventietips in het kader van een geïntegreerde
preventie.
7. Rol van de (lokale) overheid :
De overheid faciliteert het BIN (Korte uitleg over wat en hoe).
8. Communicatie :
-Communicatie van het BIN naar de politie : De BIN-leden geven steeds criminele feiten, verdachte
situaties, personen en/of voertuigen onmiddellijk en rechtstreeks door aan de politie, bij voorkeur
telefonisch via het noodnummer 112 en niet via de coördinator.
-Communicatie van de politie naar het BIN : (hier worden de communicatiemethodes en het
platform waarmee gewerkt wordt, uitgelegd).
9. Kostprijs :
(Uitleg over de financiering van het BIN met de eventuele bepaling van het lidgeld en de wijze
waarop dit geïnd zal worden).
Dit kan verder aangevuld worden met lokale bepalingen.