OVER ONS, het Kenniscentrum

 

Het BIN Kenniscentrum is een vzw die de verschillende BuurtInformatieNetwerken (BIN) in Vlaanderen en Wallonië, als overkoepelende organisatie vertegenwoordigt.

Waarom een BIN Kenniscentrum?

We merkten al geruime tijd een stijgende nood aan een overkoepelende organisatie om steun te verlenen aan bestaande en nog op te richten BIN-initiatieven. Dit uitte zich vooral door een gebrek aan continuïteit op het niveau van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken inzake de opvolging van het BIN-dossier. Er was, en is nog steeds, nood aan structuur op alle niveaus, zowel federaal, provinciaal als lokaal en eveneens nood aan “goede praktijken” en kanalen om deze te verspreiden. Om deze doelen te bereiken werd in 2015 het BIN Kenniscentrum opgericht.

Oprichting BIN-Kenniscentrum

De oprichting van de vzw BIN KennisCentrum ging gepaard met enkele logische stappen:

 • bijeenbrengen van enthousiaste en gelijkgestemde medewerkers, verspreid over de verschillende provincies

 • eerste kennismakingsvergadering op 25/11/2014. Op deze vergadering wordt de beslissing genomen om het BIN-Kenniscentrum uit te bouwen en onder te brengen in een vzw

 • tweede bijeenkomst van het KennisCentrum op 24/03/2015 waarbij beslist werd over de statuten en de Raad van Bestuur werd aangesteld

 • neerlegging oprichtingsakte met de statuten op de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen op 11/05/2015 en publicatie van de oprichtingsakte in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 21/05/2015.

Wie zijn de verschillende belanghebbenden in dit verhaal?

Het BIN Kenniscentrum staat open voor alle actoren die te maken hebben met de BIN-werking (burgers, zelfstandigen, bedrijven, politiediensten, besturen). Alle erkende BIN-initiatieven kunnen lid worden van de vzw en zullen gebruik kunnen maken van alles wat het Kenniscentrum nu en in de toekomst te bieden heeft.

Wat zijn de doelstellingen?

 • de buurtinformatienetwerken (BIN) en hun werking kenbaar maken aan een zo ruim mogelijk publiek

 • meewerken aan een maximale verspreiding van de preventiegedachte in zijn meest ruime betekenis

 • verzamelen, verwerken en doorgeven van alle relevante informatie over de informatienetwerking

 • opstellen van lespakketten en verzorgen van opleidingen voor alle actoren binnen de BIN-werking

 • ondersteuning en bijstand bij de opstart van nieuwe informatienetwerken en opvolging nieuwe initiatieven in de informatienetwerking

 • ondersteuning van en deelname aan huidige en toekomstige structuren binnen de informatienetwerking en meehelpen om deze uit te bouwen

 • beheer en voeding van een eigen website en deze ter beschikking stellen van alle BIN-initiatieven en inspelen op alle huidige en toekomstige vormen van communicatie

 • ontwikkeling van tools om de werking van de BIN’s te optimaliseren

 • instaan voor BIN-events

Deze opsomming is niet limitatief.

We streven naar een transparante structuur

Het BIN Kenniscentrum is ondergebracht in een Vereniging Zonder Winstoogmerk (vzw)

De structuur is als volgt:

 • Werkende leden : zij vormen de Algemene Vergadering en zijn die leden die de V.Z.W. zoveel mogelijk ondersteunen door actief mee te werken aan het bereiken van de doelstellingen en bestaat zowel uit coördinatoren (burgers) als gemandateerden (politieambtenaren)

 • Raad van Bestuur: wordt gekozen uit de leden van de Algemene Vergadering. Er wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging per provincie

 • Toegetreden leden: alle bestaande en toekomstige BIN-initiatieven

De vzw BIN KennisCentrum is erkend door de F.O.D. Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, afdeling Lokale en Integrale Veiligheid. Het BIN KennisCentrum heeft permanent twee afgevaardigden binnen het Federaal Begeleidingscomité voor de Buurtinformatienetwerken. Er zijn afspraken gemaakt dat het BIN Kenniscentrum complementair zal werken met de F.O.D. Binnenlandse Zaken en het Kenniscentrum engageert zich dan ook om bepaalde zaken in opdracht van de F.O.D. BiZa verder uit te werken.

Ons motto:

Samenwerken om de Buurtinformatienetwerken de plaats te geven die ze verdienen, als grootste burgerparticipatie inzake veiligheid in de eigen woon- en werkomgeving. 

Onze PARTNERS: