Wat doen we

Maximaal inspelen op Preventie

Samenwerking met de Directie Lokale Veiligheid en Preventie om zo veel mogelijk in te spelen op PREVENTIE in al zijn aspecten. Verspreiden van preventietips via alle mogelijke kanalen (website BIN Kenniscentrum, mailing, lokale TV-zenders, lokale gemeentebesturen, politie). Ons volop inzetten om acties zoals 1dagniet te doen slagen.

Bijstand verlenen aan de opstart van nieuwe BIN-initiatieven

Uitwerken van een nieuw starterspakket, in opdracht van en in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Plaatselijk steun verlenen door de aanwezigheid op info-avonden bij de opstart van nieuwe BIN’s, dit door één van onze BIN-ambassadeurs. Optreden als raadgever bij nieuwe initiatieven inzake de informatieverspreiding met betrekking tot de veiligheid in de woon/werkomgeving

Verzamelen, evalueren en verspreiden van goede praktijken

Verzamelen en/of uitwerken van tools dewelke de BIN-werking ten goede kunnen komen

Verzamelen van nieuwsberichten en BIN-flashes, evalueren en diegene die nuttig kunnen zijn voor de andere BIN’s verder verspreiden. Verspreiden van tips om de werking van de BIN’s te verbeteren en goed draaiende BIN’s in de kijker plaatsen als voorbeeld

Aanwezigheid op de verschillende fora die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de veiligheid in onze woon- en/of werkomgeving

Aanwezigheid op het federaal begeleiding comité voor de BuurtInformatieNetwerken (momenteel maken 3 bestuursleden van de V.Z.W. BIN Kenniscentrum deel uit van het begeleiding comité). Aanwezigheid op Provinciale overlegorganen inzake veiligheid en BuurtInformatieNetwerken (Provinciale stuurgroep Antwerpen, Provinciale vergadering BIN-verantwoordelijken bij de lokale politiediensten Antwerpen, Provinciaal BIN-overleg Limburg, Provinciale werkgroep Vlaams-Brabant) en meewerken aan de uitbouw van overlegorganen in de andere Provincies).

Optreden als verbindingsfactor tussen BIN en overheid en, indien nodig, het BIN en zijn werking verdedigen bij die overheid

Pleitbezorger voor Burgerparticipatie bij de lokale en federale politiediensten. BIN-werking promoten bij lokale, provinciale en federale besturen zodat zij de nodige steun hiervoor kunnen vrijmaken

Promotie van de BIN-werking en ruimer burgerparticipatie

Opstellen van lespakketten ten behoeve van de opleidingen binnen de politie

Opstellen van functieprofielen voor de coördinator, gemandateerde binnen de politie en voor de besturen

Ontwikkelen van infostands en deelname aan veiligheidsevents en deze ook ter beschikking stellen van lokale en provinciale initiatieven inzake veiligheid en BIN-werking